Latin Tours kan u zeer uitzonderlijke voorwaarden aanbieden op de kwalitatieve reisverzekeringen van de Europese. Onze jarenlange samenwerking met de Europese alsook het feit dat wij enkel direct verkopen maken dat wij u zeer aantrekkelijke premies kunnen aanbieden voor een annuleringsverzekering (3% formule) of een complete reisverzekering (5% formule). Daarnaast bieden wij ook alle andere verzekeringsformules aan van de Europese alsook andere verzekeringsmaatschappijen. Wij geven u graag advies omtrent de beste keuze !

 

 

 

De 4% formule of de Golden Travel Insurance is een verzekering tegen annulering en vakantieonderbreking.
Deze premie wordt berekend op de totale reissom.

 

Annuleringsverzekering

 

1. DEFINITIES

 

 • Reiscontract : ieder vervoer, verblijf of huur van een vakantieverblijf, al dan niet gecombineerd afgesloten door de verzekerde in hoedanigheid van reiziger en/of huurder met een professionele reisorganisator en/of -bemiddelaar.
 • Vetrekdatum :
  • De vertrekdatum van de reis vermeld in het reiscontract.
  • De aanvangsdatum van de huur van de vakantiewoning, billijk rekening houdend met de duur van de reis om rechtstreeks het vakantieoord te bereiken op de in het reiscontract voorziene datum.
 • Inschrijvingsdatum : de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden bij een professionele reisorganisator en/of reisbemiddelaar. Indien het enkel om vliegtuigtickets gaat, wordt de inschrijvingsdatum gelijkgesteld met de datum van uitgifte van het ticket.
 • Reisgezel : de persoon of het koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel besloten tezamen een reis te ondernemen of een vakantieverblijf af te huren.
 • Levensgezel : de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.
  • Ziekte : aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract, medisch gezien, onmogelijk maakt.
  • Ongeval : aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
 • Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen : uitzonderlijke en accidentele schade, overkomen binnen de 30 dagen vóór vertrek, aan de onroerende goederen of aan de beroepsgebouwen die verzekerde bezit of huurt.

 

2. VERZEKERD BEDRAG

 

De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van 10.000 € per verzekerde.

 

3. WAARBORG

 

De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de annuleringskosten of de wijzigingskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de verzekerde ingeval van annulatie of wijziging wegens één van de hierna volgende redenen :

 

 • Ziekte, ongeval of overlijden van :
  • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden.
  • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
  • de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1ste graad.
 • Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen
 • Opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van verzekerde of zijn levensgezel door zijn werkgever.
 • Intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die verzekerde vervangt, tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden.
 • Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.
 • Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde.
 • Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde, diefstal inbegrepen, overkomen binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als :
  • Getuige of jurylid voor de rechtbank.
  • Student voor een herkansingsexamen in periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis.
 • wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor
  • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind
  • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger)
 • wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen om medische redenen niet mag ontvangen.
 • complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum.
 • De zwangerschap van verzekerde of haar levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis.
 • weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming.
 • diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privévoertuig van de verzekerde binnen de 7 dagen vóór vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.
 • Vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging ingeval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden. De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend ingeval van annulatie door de reisgezel tengevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract bij de Europese afsloot.

 

4. UITSLUITINGEN

 

 • Lichamelijke letsels tengevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts.
 • Evolutieve aangeboren ziektes.
 • Chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis..
 • Ongevallen of stoornissen tengevolge van :
  • het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten.
  • de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden.
  • het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraanverbonden trainingen.
 • Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendige hospitalisatie vergen van minstens één week
 • De vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
 • De insolvabiliteit van de verzekerde.
 • vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
 • Administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten.
 • De uitsluitingen voorzien onder de gemeenschappelijke bepalingen. De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

 

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING

 

De Europese vergoedt :

 

 • Bij annulatie vóór de aanvang van het reiscontract : 100 % van de annuleringsvergoeding contractueel door de verzekerde verschuldigd, met inbegrip van de kosten.aangerekend door de reisbemiddelaar, beperkt tot 10% van de reissom
 • Indien, ingeval van annulatie door de reisgezel, de verzekerde beslist alleen op reis te vertrekken: de hierdoor veroorzaakte extra hotel- en/of wijzigingskosten.De tussenkomst van de Europese zal in ieder geval beperkt blijven tot de contractueel verplichte vergoeding bij annulering.
 • ingeval van immobilisatie van het privé-voertuig kan de verzekerde de reis alsnog aanvatten met een huurwagen. In dat geval komt de Europese tussen in de netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de aanrekenbare annuleringskosten. Tol-, benzine- en/of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen. De tussenkomst van de Europese zal in geen geval het voorziene verzekerd bedrag overschrijden en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten verschuldigd op basis van de voorwaarden van het reiscontract bij annulatie binnen de 48 uur nadat verzekerde kennis nam van de gebeurtenis die de annulatie veroorzaakte. De proportionele regel zal toegepast worden indien het verzekerd kapitaal niet overeenstemt met de totale prijs van het reiscontract.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

 

De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven :

 

 • Onmiddellijk de Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft.
 • Zich schikken naar de instructies van de Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
 • Alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annulatiekosten tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulatie van de reis kan veroorzaken, hij het reisagentschap of de touroperator hiervan onmiddellijk zal op de hoogte brengen.

 

Vakantieonderbreking

 

1. DEFINITIES

 

Zie onder G. 1. van de verzekering "Annulatiekosten".

 

2. VERZEKERD BEDRAG

 

De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van 10.000 € per verzekerde.

 

3. WAARBORG

 

De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de verloren vakantiedagen indien de verzekerde wegens één van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbreken:

 

 • Ziekte, ongeval of overlijden van :
  • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoon-familieleden.
  • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
  • de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1ste graad.
 • Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde zijn vakantie doorbrengt.
 • Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.
 • Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde.
 • Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van verzekerde overkomen tijdens de reis, inbegrepen de diefstal in de woning.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor de rechtbank.
 • wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor
  • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind
  • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger).
 • Complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum.
 • diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privévoertuig van de verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.
 • Vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging ingeval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden. De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend ingeval van annulatie door de reisgezel tengevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract bij de Europese afsloot.

 

4. UITSLUITINGEN

 

 • Lichamelijke letsels tengevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts.
 • evolutieve aangeboren ziektes.
 • Chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis..
 • Ongevallen of stoornissen tengevolge van :
  • het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten.
  • de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden.
  • het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraanverbonden trainingen.
 • Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendige hospitalisatie vergen van minstens één week.
 • de vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
 • De insolvabiliteit van de verzekerde.
 • Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
 • Administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten.
 • De uitsluitingen voorzien onder de gemeenschappelijke bepalingen. De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

 

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING

 

De Europese vergoedt :

 

 • Het niet te recupereren gedeelte van de betaalde reissom naar rato van het aantal ongenoten vakantiedagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de thuiskomst in de woonplaats of vanaf de dag van hospitalisatie in het buitenland. De verzekerde heeft de keuze tussen :
  • ofwel de onmiddellijke vergoeding van de ongenoten vakantiedagen;
  • ofwel een waardebon geldig voor één jaar op een volgende reis te boeken bij hetzelfde agentschap en met dezelfde Touroperator. In dit geval wordt de vergoeding verhoogd met 10 %. Indien het reiscontract enkel het transport bevat, voorziet de Europese in de terugbetaling van het niet te recupereren gedeelte van de transportprijs, in de mate dat de terugreiskosten niet geregeld werden in het kader van een andere waarborg (assistance,...). De proportionele regel is van toepassing indien het verzekerd bedrag niet gelijk is aan de totale kostprijs van de reis.
 • Ingeval van immobilisatie van het privé-voertuig tijdens de reis kan de verzekerde zijn reis alsnog voortzetten met een huurwagen. In dat geval komt de Europese tussen in de netto-huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de normaal berekende vergoeding voor de vakantieonderbreking. Tol-, benzine- of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

 

De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven :

 • Onmiddellijk de Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft.
 • Zich schikken naar de instructies van de Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
 • Ingeval van ziekte of ongeval in het buitenland, een medisch attest van de behandelende arts in het buitenland voorleggen.

 

Opmerking

 

Opgelet: Deze opsomming is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u samen met de verzekeringspolis.

 

De 6% formule of de Golden Travel Insurance "FULL OPTION" is een gecombineerde polis van assistance, bagage, lichamelijke ongevallen, annuleringsverzekering en vakantieonderbreking.

 

Assistance

 

I. ASSISTANCE MET BETREKKING TOT DE VERZEKERDE PERSOON

 

1. BIJ ZIEKTE OF LICHAMELIJK ONGEVAL VAN DE VERZEKERDE

 

De Europese legt onmiddellijk na ontvangst van de oproep op haar alarmcentrale de contacten tussen haar medisch team en de behandelende arts om de nodige schikkingen te treffen in aansluiting met het medisch advies. Indien de artsen de repatriëring aanraden, organiseert de Europese volledig op haar kosten de repatriëring van de verzekerde naar zijn woonplaats of het medisch centrum in de buurt, zo nodig naar een geschikter medisch centrum per :

 

 • sanitair vliegtuig;
 • lijnvliegtuig;
 • trein eerste klasse, wagons-lits of treincouchette;
 • ziekenwagen;
 • een ander geschikt vervoermiddel, rekening houdend met de omstandigheden van de repatriëring.

 

De repatriëring zal uitgevoerd worden onder begeleiding van een arts en /of verpleegkundige, zo de medische toestand van de verzekerde dit vereist. De keuze met betrekking tot het vervoermiddel voor de repatriëring en het medisch centrum is enkel gericht op het medisch welzijn van de verzekerde en wordt bepaald door de arts van het medisch team van de Europese na overleg met de behandelende arts ter plaatse. Voor de landen buiten Europa, het middellandse zeegebied, de Canarische Eilanden of Madeira zal de repatriëring enkel per regelmatige lijnvlucht uitgevoerd worden.

 

2. BIJ OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE

 

De Europese vergoedt en organiseert volgens unanieme keuze van de naaste familie,

 • a)
  • ofwel de volledige transportkosten van het lichaam vanuit de plaats van overlijden in het buitenland naar de begraafplaats in België, in een EU-lidstaat of Zwitserland.
  • of de begrafeniskosten ter plaatse in het buitenland tengevolge van overlijden in het buitenland tot maximum het bedrag van tussenkomst ingeval van repatriëring van de overledene.
 • b) De Europese vergoedt bovendien :
  • de kosten van de post mortem-behandeling in het buitenland;
  • de kist met een maximum van 1.500 €

 

3. MEDISCHE KOSTEN TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF LICHAMELIJK ONGEVAL

 

Bij ziekte of lichamelijk ongeval overkomen aan een verzekerde tijdens de reis in het buitenland, vergoedt de Europese tot een totaal bedrag van 250.000 € per verzekerde :

 • de medische of paramedische erelonen,
 • de geneesmiddelen, voorgeschreven door de behandelende arts,
 • de opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie,
 • de plaatselijke vervoerkosten van de gewonde of de zieke naar een medisch centrum voorgeschreven door de behandelende arts,
 • bovendien:
  • de tandheelkundige zorgen in het buitenland tot een maximum van 250 €, inbegrepen de dringende herstellingskosten van de tandprothese van verzekerde tot maximum 50 €.
  • hotelkosten tot 65 € per dag gedurende maximum 10 dagen voor de verzekerde en de verzekerde levensgezel of reisgezel die hem/haar begeleidt met betrekking tot de verlenging van het verblijf op medisch advies.
  • extra-hotelkosten met betrekking tot aanpassing van het comfort volgens een medisch advies, tot 25 € per dag gedurende maximum 10 dagen.
  • de taxikosten die de levens- of reisgezel in het buitenland maakte om zich bij een gehospitaliseerde verzekerde te begeven. De tussenkomst van de Europese blijft beperkt tot 100 € voor het geheel der verzekerden.
  • de terugbetaling tot maximum 250 € van de contactlenzen, brillen of prothesen, na een lichamelijk ongeval in het buitenland.
  • De kosten voor ziekenwagenvervoer in België naar de medische instelling in de omgeving van de woonplaats van de verzekerde
  • Tot 12.500 € de kosten voor psychologische bijstand of behandeling van de verzekerde na een ramp, aanslag of gijzelname, waarvan de verzekerde het slachtoffer of directe getuige is.

De medische en hospitalisatiekosten in het buitenland worden onmiddellijk door de Europese ten laste genomen vóór tussenkomst van de sociale zekerheid en zonder vrijstelling.

 

Bovendien vergoedt de Europese voor de verzekerden gedomiciliëerd in België tot 6.200 € per verzekerde, de medische en/of paramedische nabehandelingskosten gedurende één jaar, voor zover deze het gevolg zijn van een lichamelijk ongeval overkomen gedurende de reis in België of het buitenland.

Deze vergoeding geldt niet voor medische en/of paramedische kosten voorgeschreven in België na ziekte.

 

II. AANVULLENDE ASSISTANCE MET BETREKKING TOT DE VERZEKERDE PERSOON

 

1. ONDERBREKING VAN DE REIS TEN GEVOLGE VAN EEN VROEGTIJDIGE TERUGKEER

 

De Europese organiseert en vergoedt ofwel de terugreis van de verzekerde en de verzekerde familieleden tot in de tweede graad, ofwel de heen- en terugreis per trein (1ste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) van de verzekerde, ten gevolge van :

 

 • overlijden, ernstige ziekte of lichamelijk ongeval van de levensgezel van de verzekerde of een familielid tot in de 2de graad.
 • zware materiële schade aan de onroerende goederen van de verzekerde welke zijn aanwezigheid noodzakelijk maakt.
 • oproeping van verzekerde voor een orgaantransplantatie.
 • oproeping van verzekerde vanwege een belgische rechtbank.

 

Bovendien vergoedt de Europese de reële transportkosten per trein (1ste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) van de andere verzekerde reisgezellen die afhankelijk zijn van de verzekerde indien ze de terugreis met het voorziene vervoermiddel niet op eigen krachten kunnen aanvatten.

 

2. FAMILIALE BIJSTAND

 

Ingeval van hospitalisatie van de verzekerde in het buitenland ten gevolge van ziekte of lichamelijk ongeval organiseert en vergoedt de Europese

 

 • de heen- en terugreis van een familielid tot de 2de graad per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) om zich bij de verzekerde te begeven, indien de ernst van de medische toestand dit rechtvaardigt.
 • de heen- en terugreis per trein (eerste klasse) of lijnvliegtuig(economy class)van een familielid of een andere persoon door de familie aangeduid om de verzekerde minderjarige kinderen, aangeduid in de polis, aldaar te vervoegen en te begeleiden tijdens de terugreis naar hun verblijfplaats, voorzover deze zich in België, de Europese Unie of Zwitserland bevindt, en indien ze zich niet op eigen krachten kunnen behelpen. De transportkosten met betrekking tot de terugreis van de verzekerde minderjarige kinderen zijn eveneens in de waarborg inbegrepen.
 • bovendien : de verblijfkosten ter plaatse van het familielid of van de andere aangeduide persoon tot maximum 625 €.

 

3. EXTRA-RETOURKOSTEN

 

Ingeval de Europese overgaat tot de repatriëring van de verzekerde of ingeval van overlijden van de verzekerde in het buitenland neemt de Europese de bijkomende transportkosten ten laste met betrekking tot de terugreis per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (econompy class) naar de verblijfplaats, van de verzekerde gezinsleden en van de verzekerde reisgezellen die afhankelijk zijn van de verzekerde en de terugreis met het oorspronkelijk voorziene vervoermiddel op eigen krachten niet aankunnen.

 

Bovendien vergoedt de Europese de bijkomende transportkosten naar de verblijfplaats per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) van de verzekerde en van de verzekerde levens- of reisgezel, die hem begeleidt, ingeval de terugreis niet op de voorziene datum kan aanvangen ingevolge verlengd verblijf op medisch advies met betrekking tot de ziekte of lichamelijk ongeval van de verzekerde.

 

4. MEDISCH ADVIES

 

Het medisch team van de Europese houdt zich 24 uur op 24 uur ter beschikking van de verzekerde, die in het kader van een door hem geplande reis, nadere inlichtingen of medische raadplegingen wenst te bekomen in verband met het land van bestemming.

 

5. VERZENDING VAN GENEESMIDDELEN IN HET BUITENLAND

 

Ingeval van ziekte in het buitenland, bezorgt de Europese aan de verzekerde na samenspraak met het medisch team, de onmisbare geneesmiddelen voorgeschreven door een arts, indien deze ter plaatse niet verkrijgbaar en in België wel beschikbaar zijn.

 

6. DOORGEVEN VAN DRINGENDE BOODSCHAPPEN

 

Indien de verzekerde beroep doet op een van de assistancewaarborgen voorzien in de polis en hij hiervan de familieleden of andere personen in zijn directe omgeving wil verwittigen, zal de Europese het nodige doen teneinde deze boodschap aan de betrokkenen over te maken.

 

De Europese kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de boodschap die in ieder geval onderworpen is aan de Belgische en de internationale wetgeving.

 

7. VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE BAGAGE

 

Bij verlies of diefstal van de bagage van verzekerde in het buitenland, organiseert en betaalt de Europese de verzending van een koffer met persoonlijke voorwerpen naar de verblijfplaats van verzekerde in het buitenland.

 

Deze koffer dient door een familielid of door een door de verzekerde aangeduide persoon op de alarmcentrale van de Europese afgeleverd te worden.

 

8. VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE REISDOCUMENTEN IN HET BUITENLAND

 

Ingeval van verlies of diefstal van noodzakelijke reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs,... ) van verzekerde in het buitenland vergoedt de Europese de kosten voor de vervanging, op voorwaarde dat verzekerde alle nodige formaliteiten vervulde in het buitenland (aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat,... ). Bij verlies of diefstal van vervoerbewijzen, bezorgt de Europese op aanvraag van verzekerde de nodige vervangingstickets die hem toelaten de reis verder te zetten, op voorwaarde dat de verzekerde de tegenwaarde van de tickets voorafgaandelijk op rekening van de Europese crediteerde.

 

9. TERUGBRENGING HUISDIEREN

 

Tamme huisdieren worden mee vervoerd/gerepatriëerd indien deze, in het buitenland, zouden achterblijven ingevolge een vervroegde en verzekerde terugreis van alle verzekerde personen.

 

10. ASSISTANCE BIJ HOSPITALISATIE VAN EEN KIND VAN DE VERZEKERDE IN BELGIE

 

De Europese organiseert en betaalt de repatriëring van alle verzekerden indien een kind (max.18 jaar) van de verzekerde voor min. 48 uur dient gehospitaliseerd te worden. Bovendien regelt de Europese op aanvraag van de verzekerde en in samenspraak met haar medisch team de hospitalisatie en neemt zij de vervoerkosten ten laste. De evolutie van het gezondsheidstoestand van de gehospitaliseerde wordt door het medisch team van de Europese gevolgd tot wanneer de ouder(s) zich in de verblijfplaats bevind(t)(en). De hospitalisatiekosten blijven ten laste van de verzekerde.

 

11. VOORSCHIETEN VAN GELD IN HET BUITENLAND

 

Nadat de Europese de gewenste som (maximum 3.750 €) ontvangen heeft, stelt zij deze ter beschikking teneinde het hoofd te bieden aan een onvoorziene en dringende uitgave in het buitenland

 

12. TERUGBETALING VAN DE SKI-PASS

 

Indien, tengevolge van ziekte of ongeval in het buitenland, de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert om de skisport te beoefenen, betaalt de Europese, tot maximum 250 €, de niet gebruikte dagen van de skipass terug.

 

13. BEZORGEN VAN BEROEPSDOCUMENTEN

 

Bij verlies of diefstal van documenten in het buitenland om het doel van de beroepsverplaatsing te realiseren, organiseert en betaalt de Europese de verzending van vervangingsdocumenten.

 

14. OPSTUREN VAN PLAATSVERVANGER BIJ BEROEPSVERPLAATSINGEN

 

In geval van ziekte, ongeval, repatriëring of vroegtijdige terugkeer neemt de Europese de kosten ten laste om een plaatsvervanger naar het buitenland te sturen.

 

15. OPZOEKINGS- EN REDDINGSKOSTEN

 

De Europese vergoedt de gerechtvaardigde kosten gemaakt in het buitenland, na overleg met en akkoord van haar alarmcentrale, voor het inschakelen van een reddings- of opzoekingsploeg om het leven van verzekerde veilig te stellen.

 

16. BIJSTAND VAN ADVOCAAT - STRAFRECHTERLIJKE BORGSOM

 

De Europese schiet de honoraria van de advocaat in het buitenland voor ten belope van maximum 1.250 € per verzekerde ter verdediging van de belangen van de verzekerde ingevolge een verkeersongeval overkomen in het buitenland, en voorzover de verzekerde niet geniet van een rechtsbijstandsverzekering in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering auto.

 

Ingeval aan de verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval in het buitenland een strafrechterlijke borgsom wordt opgelegd door de plaatselijke overheid, schiet de Europese de borgsom voor tot beloop van 12.500 € per verzekerde. De borgsom dient door de verzekerde aan de Europese terugbetaald te worden binnen de 3 maanden na de terugkeer, ofwel onmiddellijk indien de borgsom door de plaatselijke overheid vóór deze termijn wordt vrijgegeven.

 

III. ASSISTANCE MET BETREKKING TOT HET VERZEKERD VOERTUIG EN DE VERZEKERDE INZITTENDEN

 

Deze formule wordt enkel toegestaan in aanvulling met "assistance aan de verzekerde personen" en mits betaling van een bijpremie.

 

1. Voor het verzekerd voertuig

 

DEFINITIE VAN VOERTUIG

 

Het privévoertuig gespecificeerd in de polis, ingeschreven in België, bestemd voor personenvervoer en waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet hoger ligt dan 3,5 T, met maximum 8 plaatsen, de bestuurder inbegrepen, evenals de getrokken caravan, of iedere andere aanhangwagen of trailer. Zijn eveneens verzekerd: de motorrijwielen van meer dan 125cc.

 

Ingeval van immobilisatie van het voertuig onderweg ten gevolge van mechanisch defect, schade door ongeval, brand of diefstal vergoedt de Europese :

 

 • De sleepkosten van het voertuig naar de dichtst bijgelegen garage of de lokale verplaatsingskosten naar een autohersteller, ten belope van 500 €.
 • Verzendingskosten van wisselstukken die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het voertuig en welke in het buitenland onvindbaar zijn. De kostprijs van de wisselstukken blijft steeds ten laste van de verzekerde, die zich verbindt tot de terugbetaling ervan binnen de 15 dagen na de terugkeer.
 • De repatriëring van het voertuig vanuit het buitenland naar de woonplaats van de verzekerde of de garage in de buurt op voorwaarde dat het voertuig ter plaatse onherstelbaar is binnen de 5 werkdagen. De kosten ten laste van de Europese, mogen in geen geval de werkelijke waarde van het gerepatrieerde voertuig op het moment van de oproep overschrijden.
 • Stallingskosten voor het voertuig vanaf de dag van de immobilisatie tot de dag van de repatriëring, evenals de eventuele tolkosten voor het verzekerd voertuig.
 • Erelonen van experts of gerechtsdeurswaarders ten belope van 625 € ter vrijwaring van de belangen van de verzekerde ingevolge materiële schade aan het voertuig door een verkeersongeval in het buitenland.
 • Bovendien : de kosten van een expert ten belope van 250 € voor de vaststelling van foutieve herstellingen aan het voertuig uitgevoerd in het buitenland.

 

Ingeval van diefstal van het verzekerd voertuig :

 

 • Indien het voertuig na de terugkeer van de verzekerde naar zijn woonplaats niet rijwaardig wordt teruggevonden, neemt de Europese de kosten ten laste van de repatriëring van het voertuig binnen de grens van de werkelijke waarde van het voertuig op het ogenblik van de recuperatie.
 • Indien het voertuig na de terugkeer van verzekerde naar zijn woonplaats rijwaardig wordt teruggevonden, stelt de Europese hetzij een chauffeur ter beschikking van de verzekerde, hetzij een treinticket (1ste klasse) of een vliegtuigticket voor een lijnvlucht (economy class) ten einde het voertuig te recupereren.

 

Voor de verzekerde inzittenden

 

Indien het verzekerd voertuig onderweg geïmmobiliseerd wordt ten gevolge van mechanisch defect, schade door ongeval of bij diefstal, vergoedt de Europese :

 

 • Ingeval het voertuig ter plaatse hersteld wordt in afwachting van voortzetting van de reis :
  • de hotelkosten ten bedrage van 250 € per verzekerde
  • de kosten voor een taxi of huurwagen om de plaats van bestemming of de woonplaats van verzekerde te bereiken indien in de buurt gelegen. De kosten voor brandstof, herstelling, tolkosten en taksen blijven ten laste van verzekerde.
 • Ingeval het voertuig onherstelbaar is binnen de 5 werkdagen en vanuit het buitenland gerepatrieerd wordt door de Europese of het autowrak ter plaatse achtergelaten wordt : de terugreiskosten van de verzekerde inzittenden naar hun woonplaats per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class).
 • Indien ten gevolge van ziekte of ongeval, de verzekerde niet meer in staat is zijn voertuig te besturen, en geen enkele inzittende hem kan vervangen, stelt de Europese een vervangingschauffeur ter beschikking teneinde het voertuig langs de meest directe weg terug te brengen naar de woonplaats in België. De brandstof, tolkosten en taksen blijven ten laste van de verzekerde.

 

IV. UITSLUITINGEN

 

 • Lichamelijke letsels tengevolge van ongeval, ziekte of chronische ziekte, waarvoor op datum van afsluiten van het verzekeringscontract volgens de behandelende arts een medische of paramedische behandeling nodig was en welke bijzondere complicaties inhouden tijdens de reis.
 • Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een dringende hospitalisatie vergen tengevolge van een eerste manifestatie.
 • Vrijwillige onderbreking van de zwangerschap, de bevalling en de ingrepen en gevolgen ervan.
 • Prestaties met betrekking tot repatriëring, zonder akkoord van de Europese.
 • Assistance-verlening in verband met lichte aandoeningen of letsels die ter plaatse kunnen worden behandeld en die de verzekerde niet beletten zijn reis verder te zetten, behalve voor de medische kosten.
 • Werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren hieraan verbonden zijn.
 • Sporten :
  • beoefenen van sporten als beroep of tegen bezoldiging.
  • beoefenen van volgende sporten : alpinisme, speleologie, bobsleigh, skeleton, gevechtsporten, onderwaterduiken met autonoom ademhalingstoestel (behalve voor de formule Prestige), skischansspringen, ski buiten de gebaande pistes, elastiekspringen, deltaplaning, zeilvliegen, valschermspringen, jacht op groot wild en motorsport.
 • Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers.
 • Medische kosten voor :
  • thermale kuren, preventieve geneeskunde;
  • esthetische ingrepen of behandeling (tenzij medisch genoodzaakt ingevolge lichamelijk letsel);
  • behandelingen en geneesmiddelen bij ziekte voorgeschreven in het land van domiciliëring van verzekerde.
  • tandheelkundige zorgen in België
 • Voertuig :
  • gewone onderhoudskosten;
  • kosten voor onderdelen en herstelling;
  • brandstof- of bandenpech;
  • kennelijke slechte staat van het voertuig.
 • Alle uitsluitingen voorzien in de gemeenschappelijke bepalingen.

 

V. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

 

De verzekerde is er toe gehouden :

 • onmiddellijk de Europese in te lichten, zich te schikken naar de instructies en haar medisch team alle inlichtingen en/of documenten te bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
 • Bij dringende hospitalisatie in het buitenland, is verzekerde er toe gehouden bij zijn terugkeer in België de nodige stappen te ondernemen om de wettelijk verschuldigde vergoedingen te bekomen van zijn ziekenfonds en/of andere ziekte verzekering, en deze over te maken aan de Europese die in eerste instantie de medische kosten ten laste heeft genomen. De medische en hospitalisatiekosten in België, tengevolge van een lichamelijk ongeval overkomen in België of in het buitenland, worden door de Europese ten laste genomen na tussenkomst van de sociale zekerheid en elke andere verzekeraar. Indien de verzekerde niet in regel is met de sociale zekerheid of elke andere verzekeraar, of zich niet schikt naar de voorschriften van deze organismen, komt de Europese slechts tussen voor het gedeelte dat niet terugbetaalbaar is door de mutualiteit.
 • De kosten staven door voorlegging van desbetreffende documenten.

 

Assistance-verleningen die niet onder de toepassing van de gewaarborgde prestaties vallen, kunnen door de Europese uitgevoerd worden mits terugbetaling van de reële kosten door de verzekerde of de aanvrager. De Europese kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging of verhindering in de uitvoering van de assistance ingeval van overmacht zoals natuurrampen, epidemieën, klimatologische verschijnselen, stakingen en dergelijke.

 

Bagage1. DEFINITIE VAN BAGAGE

 

Alle voorwerpen die de verzekerde voor zijn persoonlijk gebruik tijdens de reis met zich meeneemt met inbegrip van :

 

 • kledingstukken of voorwerpen op zich gedragen.
 • bijzondere en waardevolle voorwerpen zoals juwelen, uurwerken, pelzen, verrekijkers, foto-, camera- en videomateriaal, GSM, draagbare computers , tot maximum 50 % van het totaal verzekerd kapitaal voor het totaal der bijzondere en waardevolle voorwerpen.
 • sportuitrusting. Indien deze uitrusting samengesteld is uit een geheel van meerdere voorwerpen, is elk voorwerp afzonderlijk verzekerd voor een bedrag gelijk aan de totale waarde van de uitrusting gedeeld door het aantal voorwerpen .
 • kampeermateriaal, d.w.z. tent en kampeerbenodigdheden.

 

Elk voorwerp afzonderlijk is verzekerd tot maximum 25 % van het totaal verzekerd kapitaal.

 

2. VERZEKERD KAPITAAL

 

ofwel: 1.250 € in 1ste risico per verzekerde voor de gecombineerde formules.

 

ofwel: het bedrag per persoon gespecificeerd in de polis met een maximum 4.000 € in 1ste risico per verzekerde.

 

2. VERZEKERD KAPITAAL

 

3. WAARBORG

 

 • De Europese verzekert de bagage tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging, de diefstal alsook de niet-aflevering voor bagage toevertrouwd aan een transportonderneming.
 • Ingeval de bagage door een transportonderneming afgeleverd wordt met een vertraging van minimum 12 uur in het buitenland vergoedt de Europese bovendien ten bedrage van maximum 250 € per verzekerde de behoorlijk bewezen aankoop van voorwerpen van eerste noodzaak.
 • Bagage vervoerd in een privé-voertuig, mobilhome of caravan gebruikt door de verzekerde is enkel gedekt tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging tengevolge van een verkeersongeval, inbegrepen de brand en de diefstal, gepleegd met gekenmerkte inbraak tussen 6.00 en 22.00 uur, op voorwaarde dat ze zich buiten het gezichtsveld in de van de passagiersruimte gescheiden kofferruimte van een volledig afgesloten voertuig bevinden. Indien het type van voertuig dit niet toelaat is de waarborg niet verworven.
 • Bagage onder toezicht van verzekerde evenals de op het lichaam gedragen voorwerpen en kleding zijn enkel verzekerd tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging, tengevolge van brand, explosie, natuurkrachten, waterschade of tegen diefstal gepleegd met geweld op de persoon.
 • Bagage die zich in een hotelkamer of vakantiewoning bevindt is enkel gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging tengevolge van brand, explosie of waterschade en diefstal met gekenmerkte inbraak.
 • Kampeermateriaal opgesteld op een gereglementeerde kampeerplaats is gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging tengevolge van brand, overstroming, bliksem, storm of andere natuurkrachten alsook tengevolge van een vastgestelde poging tot diefstal .
 • Bovendien vergoedt de Europese tot maximum 250 € het breken van de ski's, die eigendom zijn van verzekerde, bij het beoefenen van wintersporten.
 • Bij verlies of diefstal van het internationaal paspoort of de identiteitskaart in het buitenland komt de Europese tussen in de administratieve kosten gemaakt in het buitenland tot maximum 125 €.

 

3. UITSLUITINGEN

 

 • a)
  • Kunstvoorwerpen, antiquiteiten, tapijten, meubels, muziekinstrumenten, niet-draagbare film-, video- en audioapparatuur, goederen, stalen en materiaal van professionele aard.
  • protheses, contractlenzen en brillen.
  • documenten, geld of geldswaardige papieren, verzamelingen.
  • Alle wapens of munitie
 • b) Gehele of gedeeltelijke beschadiging van de bagage door :
  • weersomstandigheden, ongedierte, eigen gebrek, normale slijtage, onvoldoende verpakking, elektrische, elektronische of mechanische storingen of door een herstelling, reiniging of restauratie.
  • het uitlopen van recipiënten, blutsen, krassen, het schilferen van email, en het breken van breekbare voorwerpen, tenzij deze schade het gevolg is van een verkeersongeval.
 • c) Gehele of gedeeltelijke beschadiging en diefstal van :
  • sportmateriaal (behalve ski's), motorfietsen, fietsen, kinderkoetsen, rolstoelen en dergelijke tijdens hun gebruik.
  • bagage vervoerd met een tweewielig voertuig, in een decapotabel of open voertuig of buiten op of aan het voertuig tenzij tengevolge van een verkeersongeval.
  • speciale of waardevolle voorwerpen toevertrouwd aan een transportonderneming evenals de niet-aflevering van deze voorwerpen.
 • Diefstal van speciale of waardevolle voorwerpen achtergelaten in een privé-auto of elk ander vervoermiddel, tent of caravaneven
 • Diefstal 's nachts van bagage die in een voertuig werd achtergelaten tussen 22.00 en 6.00 uur.
 • Het vergeten, verliezen van bagage (behalve voor de identiteitspapieren) of de diefstal van onbewaakt achtergelaten bagage evenals de in deze omstandigheden opgelopen schade.
 • Het confisqueren, achterhouden of inbeslagnemen van de bagage door een overheid.
 • Genotsderving en alle andere indirecte schade.
 • De kosten voor het vervangen van sloten.
 • De uitsluitingen voorzien onder de algemene bepalingen.

 

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING

 

 • De Europese betaalt binnen de grenzen van het verzekerd bedrag en een maximum van 25% van het verzekerd bedrag per voorwerp de aankoopwaarde van de beschadigde, gestolen of niet-afgeleverde bagage, rekening gehouden met de minderwaarde tengevolge van ouderdom of slijtage, forfaitair vastgelegd op 10 % per begonnen jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum van de goederen in kwestie.
 • Voor de waarborgen 'Aankoop van artikelen van eerste noodzaak' en 'Breken van ski's' zal de tussenkomst van de Europese in elk geval beperkt blijven tot max. 250 € per verzekerde ongeacht het aantal door de verzekerde bij de Europese afgesloten bagagepolissen.
 • Bij gedeeltelijk of totaal verlies en bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging, behoudt de Europese zich het recht voor het bedrag van de schadevergoeding te berekenen op basis van de verhouding tussen het ontbrekende gewicht en het totale gewicht van de verzekerde bagage.
 • Indien het bedrag van de schadevergoeding niet minnelijk kan vastgesteld worden, zal zij ingeschat worden door twee experten aangesteld door beide partijen, en eventueel een derde expert om uit de verdeeldheid te geraken. Hun beslissing is bindend voor beide partijen.
 • Specifieke schaderegeling bij onherstelbare beschadiging aan of niet-aflevering van een ingeschreven reiskoffer : Indien de ingeschreven bagage onherstelbaar beschadigd wordt of als definitief verloren kan beschouwd worden en de aankoopwaarde van de reiskoffer hoger lag dan 75 €, kan de verzekerde opteren voor een gratis vervanging van de beschadigde of verloren valies door een valies SAMSONITE van het OYSTER type, die aan de verzekerde via zijn reisagent zal overhandigd worden.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE

 

Verzekerde is gehouden volgende verplichtingen na te komen :

 

 • Alle nodige en nuttige maatregelen te treffen met betrekking tot de bescherming van de bagage.
 • Indien de bagage zich in een voertuig bevindt de deuren en koffer op slot doen en de ramen en het schuifdak volledig te sluiten.
 • Juwelen die verzekerde niet op zich draagt dienen in de safe of koffer van het hotel in bewaring gegeven te worden.
 • Bijzondere of waardevolle voorwerpen eveneens achter slot te bewaren wanneer ze zich in het vakantieverblijf bevinden.
 • Bij schadegeval :
  • ingeval van diefstal : onmiddellijk proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke overheid waar de diefstal zich voordeed of werd vastgesteld en de sporen van inbraak te laten vaststellen.
  • ingeval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of niet-aflevering door een transportonderneming : de vervoerder binnen de wettelijke termijn aansprakelijk te stellen en tegensprekelijke vaststelling te laten opmaken.
  • ingeval van gehele of gedeeltelijke beschadigingen door verkeersongeval : onmiddellijk proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke overheid waar het ongeval zich voordeed.
  • het verhaal t.a.v. eventuele aansprakelijke derde voor te behouden.
  • in al de gevallen de Europese te verwittigen binnen de 48 u na terugkeer in de woonplaats, (behalve ingeval van overmacht), zich naar de instructies te schikken en haar al de documenten te bezorgen die noodzakelijk of nuttig zijn.
  • de kwaliteit en kwantiteit van de schade te bewijzen en aankoopbewijzen van de speciale en bijzondere voorwerpen voor te leggen.

 

Verzekering lichamelijke ongevallen1. BEPALING VAN ONGEVAL

 

Onder "Ongeval" dient verstaan te worden: de onverwachte en plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt.

 

Worden gelijkgesteld met een ongeval :

 • verdrinking, vergiftiging,
 • aandoening door bevriezing, felle kou of grote hitte;
 • letsels opgelopen bij redding van in nood verkerende personen;
 • verwikkeling van letsels, aanvankelijk teweeggebracht door een gedekt ongeval;
 • verstuikingen, uitrekkingen, breuken, kneuzingen of spierscheuringen door een plotse krachtsinspanning.

 

2. VERZEKERD KAPITAAL

 

Ofwel voor de gecombineerde formules:

 • Ingeval van overlijden : 12.500 €
 • Ingeval van blijvende invaliditeit 12.500 €

 

Ofwel de kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit gespecificeerd in de polis met een maximum van 125.000 € per verzekerde.

 

2. VERZEKERD KAPITAAL

 

3. WAARBORG

 

Indien de verzekerde slachtoffer wordt van een gewaarborgd ongeval vergoedt de Europese :

 

 • bij plots overlijden of binnen de drie jaar na het gewaarborgd ongeval het voorziene verzekerd kapitaal aan de wettige erfgenamen of aan de in de bijzondere voorwaarden aangeduide begunstigde.
 • bij bestendige invaliditeit een kapitaal berekend op het voorziene verzekerd kapitaal naar rata van de invaliditeitsgraad vastgesteld volgens het officieel barema der invaliditeiten in voege bij de consolidatie. Indien meerdere blijvende gedeeltelijke invaliditeiten voortvloeien uit éénzelfde ongeval, zal de totale schadevergoeding het voorziene verzekerde kapitaal niet mogen overschrijden.

 

De vaststelling van de invaliditeit mag niet verhoogd worden met een reeds voorafbestaande invaliditeit.

 

De graad van bestendige invaliditeit wordt vastgesteld uiterlijk drie jaar na het gewaarborgd ongeval.

 

De graad van bestendige invaliditeit wordt vastgesteld uiterlijk drie jaar na het gewaarborgd ongeval.

 

De vergoedingen voor overlijden of bestendige invaliditeit worden nooit gecumuleerd.

 

De waarborg blijft verworven, onder voorbehoud van art. 5 voor ongevallen aan verzekerde overkomen :

 

 • als bestuurder of passagier van een privé-autovoertuig,
 • als betalend passagier van een erkende vervoermaatschappij te land, ter zee of in de lucht,
 • tengevolge van het beoefenen van sport als onbezoldigd liefhebber, wintersport inbegrepen.

 

Voor personen onder de 5 jaar wordt de vergoeding "overlijden" vervangen door de terugbetaling van de begrafeniskosten t.b.v. maximum 1.250 €

 

Voor de personen ouder dan 75 jaar wordt de vergoeding "overlijden" beperkt tot 50 % van het verzekerd kapitaal. Ingeval van een blijvende invaliditeit van personen die op het ogenblik van het ongeval de leeftijd 65 jaar bereikt hebben, wordt een jaarlijkse lijfrente, gelijk aan 8% van de berekende blijvende invaliditeit uitgekeerd.

 

4. FAMILIALE WAARBORG

 

Indien tijdens de reis beide ouders het slachtoffer worden van een dodelijk ongeval wordt het kapitaal overlijden, uitbetaalbaar aan de achtergebleven minderjarige kinderen, verdubbeld, evenwel met een maximum van 125.000 € per ouder.

 

5. UITSLUITINGEN

 

De Europese komt niet tussen voor ongevallen tengevolge van :

 • activiteiten voortkomende uit de beoefening van beroepen welke worden aangeschreven als gevaarlijk zoals o.a. afdaling in mijnen en steengroeven, aanwezigheid in fabrieken van explosieven, afbraakwerken,...
 • beoefenen van sporten als beroep of tegen bezoldiging.
 • beoefenen van volgende sporten : alpinisme, speleologie, bobsleigh, skeleton, gevechtssporten, onderwaterduiken met autonoom ademhalingstoestel, skispringen, ski buiten gebaande pistes, eslastiekspringen, deltaplaning, zeilvliegen, valschermspringen, jacht op wilde dieren en motorsport.
 • het gebruik van een tweewielig voertuig met een cilinder inhoud van meer dan 50 CC met of zonder zijspan.
 • luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers.
 • de uitsluitingen voorzien in de gemeenschappelijke bepalingen.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE OF VAN DE BEGUNSTIGDE

 

De verzekerde of de begunstigde dient :

 

 • onmiddellijk de Europese in te lichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft.
 • zich schikken naar de instructies van de Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
 • Alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annulatiekosten tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulatie van de reis kan veroorzaken, hij het reisagentschap of de touroperator hiervan onmiddellijk zal op de hoogte brengen.

 

Annuleringsverzekering 1. DEFINITIES

 

 • Reiscontract : ieder vervoer, verblijf of huur van een vakantieverblijf, al dan niet gecombineerd afgesloten door de verzekerde in hoedanigheid van reiziger en/of huurder met een professionele reisorganisator en/of -bemiddelaar.
 • Vertrekdatum :
  • de vertrekdatum van de reis vermeld in het reiscontract.
  • de aanvangsdatum van de huur van de vakantiewoning, billijk rekening houdend met de duur van de reis om rechtstreeks het vakantieoord te bereiken op de in het reiscontract voorziene datum.
 • Inschrijvingsdatum : de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden bij een professionele reisorganisator en/of reisbemiddelaar. Indien het enkel om vliegtuigtickets gaat, wordt de inschrijvingsdatum gelijkgesteld met de datum van uitgifte van het ticket.
 • Reisgezel : de persoon of het koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel besloten tezamen een reis te ondernemen of een vakantieverblijf af te huren.
 • Levensgezel : de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.
  • Ziekte : aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract, medisch gezien, onmogelijk maakt.
  • Ongeval : aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
 • Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen : uitzonderlijke en accidentele schade, overkomen binnen de 30 dagen vóór vertrek, aan de onroerende goederen of aan de beroepsgebouwen die verzekerde bezit of huurt.

 

2. VERZEKERD BEDRAG

 

De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van 10.000 € per verzekerde.

 

3. WAARBORG

 

De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de annuleringskosten of de wijzigingskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de verzekerde ingeval van annulatie of wijziging wegens één van de hierna volgende redenen :

 

 • Ziekte, ongeval of overlijden van :
  • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden.
  • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
  • de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1ste graad.
 • Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen
 • Opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van verzekerde of zijn levensgezel door zijn werkgever.
 • Intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega die verzekerde vervangt, tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden.
 • Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.
 • Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde.
 • Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde, diefstal inbegrepen, overkomen binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als :
  • getuige of jurylid voor de rechtbank.
  • student voor een herkansingsexamen in periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis.
 • wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voor
  • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind
  • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger).
 • wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen om medische redenen niet mag ontvangen.
 • complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum.
 • De zwangerschap van verzekerde of haar levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis.
 • weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming.
 • diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privévoertuig van de verzekerde binnen de 7 dagen vóór vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.
 • Vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging ingeval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden. De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend ingeval van annulatie door de reisgezel tengevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract bij de Europese afsloot.

 

4. UITSLUITINGEN

 

 • Lichamelijke letsels tengevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts.
 • Evolutieve aangeboren ziektes.
 • Chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis..
 • Ongevallen of stoornissen tengevolge van :
  • het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten.
  • de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden.
  • het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraanverbonden trainingen.
 • Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendige hospitalisatie vergen van minstens één week
 • De vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
 • De insolvabiliteit van de verzekerde.
 • vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
 • Administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten.
 • De uitsluitingen voorzien onder de gemeenschappelijke bepalingen. De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

 

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING

 

De Europese vergoedt :

 

 • Bij annulatie vóór de aanvang van het reiscontract : 100 % van de annuleringsvergoeding contractueel door de verzekerde verschuldigd, met inbegrip van de kosten.aangerekend door de reisbemiddelaar, beperkt tot 10% van de reissom
 • Indien, ingeval van annulatie door de reisgezel, de verzekerde beslist alleen op reis te vertrekken: de hierdoor veroorzaakte extra hotel- en/of wijzigingskosten.De tussenkomst van de Europese zal in ieder geval beperkt blijven tot de contractueel verplichte vergoeding bij annulering.
 • ingeval van immobilisatie van het privé-voertuig kan de verzekerde de reis alsnog aanvatten met een huurwagen. In dat geval komt de Europese tussen in de netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de aanrekenbare annuleringskosten. Tol-, benzine- en/of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen. De tussenkomst van de Europese zal in geen geval het voorziene verzekerd bedrag overschrijden en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten verschuldigd op basis van de voorwaarden van het reiscontract bij annulatie binnen de 48 uur nadat verzekerde kennis nam van de gebeurtenis die de annulatie veroorzaakte. De proportionele regel zal toegepast worden indien het verzekerd kapitaal niet overeenstemt met de totale prijs van het reiscontract.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

 

De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven :

 • Onmiddellijk de Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft.
 • Zich schikken naar de instructies van de Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
 • Alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annulatiekosten tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulatie van de reis kan veroorzaken, hij het reisagentschap of de touroperator hiervan onmiddellijk zal op de hoogte brengen.

 

Vakantieonderbreking1. DEFINITIES

Zie onder G. 1. van de verzekering "Annulatiekosten".

 

2. VERZEKERD BEDRAG

 

De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van 10.000 € per verzekerde.

 

3. WAARBORG

 

De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de verloren vakantiedagen indien de verzekerde wegens één van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbreken:

 

 • Ziekte, ongeval of overlijden van :
  • de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoon-familieleden.
  • de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
  • de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1ste graad.
 • Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde zijn vakantie doorbrengt.
 • Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.
 • Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde.
 • Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van verzekerde overkomen tijdens de reis, inbegrepen de diefstal in de woning.
 • Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor de rechtbank.
 • wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt opgeroepen voo
  • de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind
  • voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger)
 • complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum.
 • diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het privévoertuig van de verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.
 • Vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging ingeval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden. De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend ingeval van annulatie door de reisgezel tengevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract bij de Europese afsloot.

 

4. UITSLUITINGEN

 

 • Lichamelijke letsels tengevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts.
 • evolutieve aangeboren ziektes.
 • Chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis..
 • Ongevallen of stoornissen tengevolge van :
  • het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten.
  • de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden.
  • het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraanverbonden trainingen.
 • Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendige hospitalisatie vergen van minstens één week.
 • de vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
 • De insolvabiliteit van de verzekerde.
 • Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
 • Administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten.
 • De uitsluitingen voorzien onder de gemeenschappelijke bepalingen.

 

De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

 

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING

 

De Europese vergoedt :

 

 • Het niet te recupereren gedeelte van de betaalde reissom naar rato van het aantal ongenoten vakantiedagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de thuiskomst in de woonplaats of vanaf de dag van hospitalisatie in het buitenland. De verzekerde heeft de keuze tussen :
  • ofwel de onmiddellijke vergoeding van de ongenoten vakantiedagen;
  • ofwel een waardebon geldig voor één jaar op een volgende reis te boeken bij hetzelfde agentschap en met dezelfde Touroperator. In dit geval wordt de vergoeding verhoogd met 10 %. Indien het reiscontract enkel het transport bevat, voorziet de Europese in de terugbetaling van het niet te recupereren gedeelte van de transportprijs, in de mate dat de terugreiskosten niet geregeld werden in het kader van een andere waarborg (assistance,...). De proportionele regel is van toepassing indien het verzekerd bedrag niet gelijk is aan de totale kostprijs van de reis.
 • Ingeval van immobilisatie van het privé-voertuig tijdens de reis kan de verzekerde zijn reis alsnog voortzetten met een huurwagen. In dat geval komt de Europese tussen in de netto-huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de normaal berekende vergoeding voor de vakantieonderbreking. Tol-, benzine- of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

 

De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven :

 • Onmiddellijk de Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft.
 • Zich schikken naar de instructies van de Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
 • Ingeval van ziekte of ongeval in het buitenland, een medisch attest van de behandelende arts in het buitenland voorleggen.

 

Opgelet: Deze opsomming is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u samen met de verzekeringspolis.

 
 
Gratis brochure
 
Offerte
 
Nieuwsbrief
 
facebook
 
Latin Tours - Koestraat 187 - 8800 Roeselare - tel. +32 51 708 173 - info@latintours.be